หน้าหลัก

VITHIDHAM SCHOOL

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงเรียนทางเลือก วิถีธรรม วิถีไทย วิถีแห่งความสุข วิถีธรรมเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบโควตา (นักเรียนเดิม) และรอบนักเรียนทั่วไป

ประกาศโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

ขอเชิญร่วมงาน "ต้นกล้าวิถีธรรม" ระดับประถมและมัธยม

"ต้นกล้าวิถีธรรม" ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

ขอเชิญร่วมงาน "After School" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2566

"After school" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์จากนักเรียนและการแสดงจากชมรมดนตรีนาฏศิลป์

ขอเชิญร่วมงาน "ต้นกล้าวิถีธรรม" ระดับชั้นอนุบาล 1- 3

"ต้นกล้าวิถีธรรม" ระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 2/2566

ประกาศโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญร่วมงาน "ลมหนาวข้าวจี่" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567

"ลมหนาวข้าวจี่" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ร่วมชมนิทรรศการผลงานศิลปะ การแสดง แสง สี เสียง ละครพากย์ เรื่องแก้วหน้าม้า ตลาดสินค้าจากนักเรียน อาหารและดนตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Sakon Nakhon Rajabhat University Announcement Subject : Policy of Non-Acceptance of Gifts in Connection with Duties (No Gift Policy) Fiscal Year 2024

พิธีเปิดอาคารเรียนประถมศึกษาหลังใหม่

พิธีเปิดอาคารเรียนประถมศึกษาหลังใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรมฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 553/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ข่าวการรับสมัครเรียน

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เกณฑ์การรับ และคุณสมบัติของผู้สมัคร / เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร / ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
จำนวนนักเรียนอนุบาล
0
จำนวนนักเรียนประถม
0
จำนวนนักเรียนมัธยม
0
บุคลากรทั้งหมด
0

ประมวลภาพกิจกรรม

Untitled 1

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

Vithidham school