หน้าหลัก

VITHIDHAM SCHOOL

SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงเรียนทางเลือก วิถีธรรม วิถีไทย วิถีแห่งความสุข วิถีธรรมเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยโรงเรียนนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมงาน "After School" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา2566

"After school" ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ร่วมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์จากนักเรียนและการแสดงจากชมรมดนตรีนาฏศิลป์

พิธีเปิดอาคารเรียนประถมศึกษาหลังใหม่

พิธีเปิดอาคารเรียนประถมศึกษาหลังใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรมฯ

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ 553/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566
0
จำนวนนักเรียนอนุบาล
0
จำนวนนักเรียนประถม
0
จำนวนนักเรียนมัธยม
0
บุคลากรทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม