หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

           หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวิถีธรรมฯ พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ อายุ ๓-๕ ปี มีระยะเวลาในการเรียน ๓ ปี และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อายุ ๖-๑๑ ปี มีระยะเวลาในการเรียน ๖ ปี ภาคเรียนละ ๒๐ สัปดาห์ มีทักษะที่เป็นจุดเน้น คือ ทักษะชีวิต และทักษะการคิด โดยมุ่งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วมที่เป็นกัลยาณมิตร

           เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเต็มศักยภาพ มาตรฐานของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

           การจัดประสบการณ์เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ(Active Learning) การเรียนแบบร่วมมือ(Co-operative Learning) การสร้างองค์ความรู้(Constructivism) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-based Learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน(Project-based Learning) เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักธรรมชาติ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลมีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมีความพอเพียงครูมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ความสะดวก(Facilitator) โดยบูรณาการ
หลักธรรมสู่กระบวนการเรียนรู้