ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญา

วิถีธรรมเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง สร้างคนดี มีจิตสาธารณะ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นองค์กรเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความสุข ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม ตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง เพื่อความสุขอันยั่งยืนของชีวิตและสังคม

พันธกิจ

๑.  พัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้เต็มศักยภาพของแต่ละคนเป็นองค์รวมตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๒.  พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีสติสัมปชัญญะร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรอย่างสม่ำเสมอ

๓.  พัฒนาครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา

๔.  ประสานความร่วมมือกับบุคคลหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหน่วยงานในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านข้อมูล วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่

๕.  ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นกัลยาณมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน