ประวัติความเป็นมา

       โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้ตกแต่งห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องอาหาร ห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์โดยรอบไว้อย่างสดใสสวยงามทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย
       โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย วัดป่าหนองไผ่ โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย องค์กรภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม Young Executive ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยนำแนวคิดในการบ่มเพราะเยาวชนลูกหลานของโรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นไปในแนวทางของ ๓ ธรรม กล่าวคือ

        โรงเรียนวิถีธรรมฯ นับเป็นอีกก้าวย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการเป็นองค์กรเครือข่ายของการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนา เด็กให้เป็นคนดี มีจิตใจที่ดีงาม รู้จักการให้ เรียนและเล่นอย่างมีความสุข มีความสามารถตามศักยภาพ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง มีความสามารถตามศักยภาพและเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นความหวังในอนาคต