ติดต่อ

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ถนนนิตโย

ต. ธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 042-970335

อีเมลล์ vithidham@snru.ac.th

VITHIDHAM SCHOOL SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

680 Nittayo Road,

Thatchoengchum Sub-district, Muang District,

Sakon Nakhon Province 47000 

Telephone 042970335

E-mail vithidham@snru.ac.th