ครูระดับประถม

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องดินเหนียว

Tum

คุณครูนิภาพร เขจรโมทย์

ครูตุ้ม

ครูบี้

คุณครูพิมพ์พร ภิญโญ

ครูบี้

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องดินร่วน

ครูแอ๋ว

คุณครูศริญตา ศรีชาติ

ครูแอ๋ว

ครูอ้าย

คุณครูปริญธัช  ก้อนกั้น

ครูอ้าย

ครูแซม

คุณครูสัญญา สุวรรณสาร

ครูแซม

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ห้องหนองหาร

ครูอ้น

คุณครูพิมุข อินทรสูต

ครูอ้น

ครูลูกปลา

คุณครูมธุรดา โททุมพล

ครูลูกปลา

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ห้องหนองหญ้าไซ

คุณครูสุดารัตน์ สมบัติ

ครูเค็ม

S 2334740

คุณครูสาวิตรี บุญอุ่น

ครูน้ำเพชร

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 3

ครูแพม

คุณครูนิสา วงศ์ใหญ่

ครูแพม

66562

คุณครูภรภัทร วงศ์กาฬสินธุ์

ครูอ๊อฟ

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูใหญ่

คุณครูดิสพงษ์ อัมภาผล

ครูใหญ่

ครูอ้อม

คุณครูอสอฤดี ผดุงกิจ

ครูอ้อม

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ครูแจ๋ว

คุณครูจริญา เชื้อคำเพ็ง

ครูแจ๋ว

Mos

คุณครูนิวัฒน์ สิงห์โต

ครูมอส

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 6

Pim

คุณครูสัญพิชา โพธิดอกไม้

ครูพริม

ครูมามิ

คุณครูอนัญพร แสงสิริวิชโย

ครูมามิ

คุณครูระดับประถม

Teacher

Ms. Celsie Taroja Avila

T. Celsie