ครูระดับประถม

คุณครูระดับประถม

ครูแอ๋ว

คุณครูศริญตา ศรีชาติ

ครูแอ๋ว

Teacher

Ms. Celsie Taroja Avila

T. Celsie

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องดินเหนียว

ครูบี้

คุณครูพิมพ์พร ภิญโญ

ครูบี้

ครูอ้อม

คุณครูอสอฤดี ผดุงกิจ

ครูอ้อม

ครูลูกปลา

คุณครูมธุรดา โททุมพล

ครูลูกปลา

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ห้องดินร่วน

คุณครูสุดารัตน์ สมบัติ

ครูเค็ม

ครูอ้น

คุณครูพิมุข อินทรสูต

ครูอ้น

66562

คุณครูภรภัทร วงศ์กาฬสินธุ์

ครูอ๊อฟ

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ครูแพม

คุณครูนิสา วงศ์ใหญ่

ครูแพม

S 2334740

คุณครูสาวิตรี บุญอุ่น

ครูน้ำเพชร

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 3

Tum

คุณครูนิภาพร เขจรโมทย์

ครูตุ้ม

ครูอ้าย

คุณครูปริญธัช  ก้อนกั้น

ครูอ้าย

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูแจ๋ว

คุณครูจริญา เชื้อคำเพ็ง

ครูแจ๋ว

ครูใหญ่

คุณครูดิสพงษ์ อัมภาผล

ครูใหญ่

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 5

Mos

คุณครูนิวัฒน์ สิงห์โต

ครูมอส

Pim

คุณครูสัญพิชา โพธิดอกไม้

ครูพริม

คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูแซม

คุณครูสัญญา สุวรรณสาร

ครูแซม

ครูมามิ

คุณครูอนัญพร แสงสิริวิชโย

ครูมามิ