กิจกรรมกีฬารักบี้

RUGBY

Vithidham

school

รักบี้วิถีธรรม

รักบี้กีฬา ช่วยฝึกวินัย ความสามัคคี ความเป็นทีม ความกล้าหาญ อดทน และทักษะตามกฎ กติกา 

26

TEAMWORK

มิตรภาพและน้ำใจนักกีฬาเป็นที่มาของ " TEAMWORK"