ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ปกครองร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังบรรยายธรรม จาก พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม ณ วัดป่าหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2560 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมฟังบรรยายธรรม ณ วัดป่าหนองไผ่”

กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่” สำหรับผู้ปกครองที่จะนำบุตรธิดาเข้ามาศึกษาในโรงเรียนวิถีธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่”

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑

๖ มกราคม ๒๕๖๐ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ออกภาคสนาม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เพื่อเดินสำรวจธรรมชาติสัตว์ต่างๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้นอกสถานที่เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตย่างมีความสุข อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.๑”

🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ครูประจำวิชาธรรมชาติศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร อ่านเพิ่มเติม “🌱🐇 ภาคสนาม ศึกษาธรรมชาติ พืชและสัตว์ ป.2”

อ่านเพิ่มเติม

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นางยุพิน ศรีชาติ
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรม