เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ เข้ากลุ่ม
🌸ลงทะเบียนกิจกรรมเปิดบ้าน(Open House)
🔺รอบที่
🔺ชื่อ-นามสกุล บุตรธิดา
🔺วัน/เดือน/ปีเกิด บุตรธิดา
🔺ชื่อ-นามสกุลบิดา/มารดา
🔺เบอร์โทรติดต่อ

อ่านเพิ่มเติม “เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕”

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

  • ระเบียบวาระการประชุม 2 ดาวน์โหลด
  • รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
  • การปรับลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
  • ร่างแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายปฐมวัย) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564”