หัวข้อข่าว

เผยเเพร่เมื่อ

อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF
26-06-2560
คณะครูปฐมวัยแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ ๒
13-11-2559
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศรรษวรรตที่ 21
13-11-2559
🚶 “เดินเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 2
23-10-2559
♦ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด
30-06-2559
♦ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย
04-05-2559
♦ คณะครูปฐมวัยแบ่งปันความรู้ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า”
30-03-2559
♦ คณะครูปฐมวัยแบ่งปันความรู้ให้กับ “โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ”
29-03-2559
♦ คณะครูปฐมวัยแบ่งปันความรู้ให้กับ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนค้อ
28-03-2559