หัวข้อข่าว

Art Therapy 8-11 Oct 2016

Workshop บ่มพลังเพื่อครอบครัว

“พบกันเพื่อครู” ปฏิบัติบูชาเพื่อ “ครูของครู”

อบรมครูปฐมวัย หัวข้อ การพัฒนาทักษะสมอง EF

“พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย”

คณะครูปฐมวัยแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ ๒

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศรรษวรรตที่ 21

🚶 “เดินเพื่อชีวิต” ครั้งที่ 2

♦ นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด

♦ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนวิถีธรรมฯ ศึกษาดูงาน ณ วชิราวุธวิทยาลัย