หัวข้อข่าว

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครครูอนุบาล ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครครูอนุบาลเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอนุบาล ปีการศึกษา 2564