หัวข้อข่าว

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครครูอนุบาล ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครครูอนุบาลเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอนุบาล ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครครูอนุบาล จำนวน 2 อัตรา