เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

 • ระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
 • ระเบียบวาระที่ ๑
  ๑.๑ กิจกรรมค้นพบตัวเองและเตรียมความพร้อมขึ้น ม.ปลาย ดาวน์โหลด
  ๑.๒ ความคืบหน้างานก่อสร้างโรงล้างจาน

 • ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
 • ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
 • ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
  ๔.๑ แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
  ๔.๒ ปฏิทินกิจกรรมสำคัญภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
  ๔.๓ ผลทดสอบ RT , NT , O-NET ของนักเรียน ดาวน์โหลด
  ๔.๔ รับสมัครนักเรียนอนุบาลปีที่  ดาวน์โหลด
  ๔.๕ รายละเอียดโครงการจัดสรรตามงบประมาณปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลด
 • ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
  ๕.๑ นำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดาวน์โหลด
  ๕.๒ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด
  ๕.๓ การสรรหาครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ ดาวน์โหลด
 • ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
  ********************************************