เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

  • ระเบียบวาระการประชุม 2 ดาวน์โหลด
  • รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
  • การปรับลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
  • ร่างแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด