ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัว
ในวันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายปฐมวัย)

ดังนี้
๑. วัดตัวตัดชุดนักเรียน
๒. ชุดพละ
๓. ชุดผ้าคราม
๔. ชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา(ค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564)
– ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน ๙,๐๐๐ บาท
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

ผลการคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564

Full Screen