ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการรายงานตัว นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  มีดังนี้

๑. วัดตัวตัดชุดนักเรียน

๒. ชุดพละ

๓. ชุดผ้าคราม

๔. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

ในวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฝ่ายปฐมวัย)

Full Screen