กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561, วันที่ 18 ธันวาคม 2561 และวันที่ 9 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนวิถีธรรมฯ มีกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) สำหรับผู้ปกครองที่สนใจนำบุตรธิดาเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมชมแนวทางกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ