พืชสมุนไพรใกล้ตัว ป.4

12 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ 4 ออกภาคสนามเรียนรู้ เรื่อง “พืชสมุนไพรใกล้ตัว” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น สามารถแยกประเภทของพืชสมุนไพรแต่ละชนิดได้ เช่น พืชสมุนไพรทั่วไป พืชสมุนไพรหายาก พืชสมุนไพรพืชสวนครัว
นักเรียนเดินสำรวจแปลงสมุนไพร เพื่อสังเกตสมุนไพรหลากหลายชนิด ศึกษาวิธีการดูแลและเพาะปลูกพืชสมุนไพรแต่ละชนิด สัมภาษณ์ข้อมูลจากวิทยากร กิจกรรมปฏิบัติแปรรูปสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำยาหม่องสมุนไพร ทำขี้ผึ้งสมุนไพร ทำสะเปรตะไคร้หอม บันทึกข้อมูลสมุนไพรที่สนใจเพื่อนำมาเพาะปลูกที่โรงเรียน