การแสดงเรื่อง “ในหลวง ร.๙ แห่งแรงบันดาลใจ”

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ จัดนิทรรศการปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ ๙