กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัด “กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่” สำหรับผู้ปกครองที่จะนำบุตรธิดาเข้ามาศึกษาในโรงเรียนวิถีธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร