คณะครูปฐมวัยแบ่งปันความรู้ ครั้งที่ ๒

๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะครูปฐมวัยโรงเรียนวิถีธรรมฯเยี่ยมชมและเป็นกระบวนการสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ อาทิ กิจกรรมเล่านิทาน, กิจกรรม Cooking(น้ำปั่นผลไม้), กิจกรรมเคลื่อนไหว, กิจกรรม Sensory, กิจกรรมศิลปะ(ปั้นแป้งโดว์) ตามโครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย

คือ
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ตามโครงการพัฒนาครูในเขตพื้นที่บริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและโรงเรียนวิถีธรรมฯ