กิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) รอบที่ ๑-๓ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๐

รอบที่ ๑ ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๐

รอบที่ ๒ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๐

รอบที่ ๓ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ กิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการรับสมัครนักเรียนประจำปี ๒๕๖๐