ใบสมัครนักเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ผู้มีสิทธิ์สมัคร

เกณฑ์อายุ / จำนวนรับสมัคร

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2559 – 17 พ.ค. 2560)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 20 คน จำนวน 40 คน

ผู้ปกครองต้องร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดทั้งหมด 3 กิจกรรม

1. กิจกรรมเปิดบ้าน ( Open House)

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

รอบที่ 2 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

รอบที่ 3 วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.

2. กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่

วันอาทิตย์ที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

3. กิจกรรมฟังบรรยายธรรม

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

2. เปิดรับสมัคร

วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ณ ห้องงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายปฐมวัย) โรงเรียนวิถีธรรมฯ

3. ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน(รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวิถีธรรมฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และดาวน์โหลดในกลุ่มไลน์)

2. ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ ห้องงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายปฐมวัย) โรงเรียนวิถีธรรมฯ

4. เอกสารการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน  บิดา มารดา)  อย่างละ 1 แผ่น

3. รูปถ่ายนักเรียน (รูปปัจจุบัน)  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 แผ่น

4. รูปถ่ายผู้ปกครอง (บิดา มารดา)  ขนาด 1 นิ้ว  คนละ 1 แผ่น

*****************

แบบฟอร์มสมัครนักเรียน

***กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครนักเรียน

http://vithidham.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Students-Resumes.pdf

ก่อนการ Print เพื่อความชัดค่ะ

Full Screen