ใบสมัครนักเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัคร

วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ยื่นใบสมัคร ณ ศาลาประสานใจ โรงเรียนวิถีธรรมฯ
(ฝั่งอนุบาล)

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

เกณฑ์อายุ / จำนวนรับสมัคร

***ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2561 – 16 พ.ค. 2562)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 20 คน จำนวน 40 คน

 

1. ผู้ปกครองต้องร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดทั้งหมด 3 กิจกรรม

1.1 กิจกรรมเปิดบ้าน ( Open House) รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting (เลือกเข้าร่วม 1 รอบ)

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 

รอบที่ 2 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

รอบที่ 3 วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 09.00 น. – 12.00 น.

1.2 กิจกรรมฟังบรรยายธรรม (วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร) วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

1.3 กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ (สถานที่ : หอประชุม โรงเรียนวิถีธรรมฯ ฝั่งมัธยม) วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

2. ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน (รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวิถีธรรมฯ หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครด้านล่าง และดาวน์โหลดในกลุ่มไลน์
)

3. เอกสารการสมัคร (ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร)

1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรธิดา จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่ายนักเรียน (รูปปัจจุบัน) :(แต่งกายเรียบร้อย) ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 แผ่น
6. รูปถ่ายบิดา ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 แผ่น
7. รูปถ่ายมารดา ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 แผ่น

*****************

แบบฟอร์มสมัครนักเรียน

***กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครนักเรียน

http://vithidham.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Students-Resumes.pdf

ก่อนการ Print เพื่อความชัดค่ะ

Full Screen