ใบสมัครนักเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1. ผู้มีสิทธิ์สมัคร

เกณฑ์อายุ / จำนวนรับสมัคร

***ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2561 – 16 พ.ค. 2562)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับจำนวน 2 ห้อง ห้องละ 20 คน จำนวน 40 คน

 

ผู้ปกครองต้องร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดทั้งหมด 3 กิจกรรม

1. กิจกรรมเปิดบ้าน ( Open House) รูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting (เลือกเข้าร่วม 1 รอบ)

รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 

รอบที่ 2 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

รอบที่ 3 วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 09.00 น. – 12.00 น.

2. กิจกรรมฟังบรรยายธรรม (วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร)

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

3. กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ (สถานที่แจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

 

2. เปิดรับสมัคร

วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ณ ห้องงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายอนุบาล) โรงเรียนวิถีธรรมฯ

3. ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน(รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวิถีธรรมฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครด้านล่าง และดาวน์โหลดในกลุ่มไลน์)

2. ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ ห้องงานบริหารทั่วไป (ฝ่ายปฐมวัย) โรงเรียนวิถีธรรมฯ

4. เอกสารการสมัคร

1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ (รับรองความถูกต้อง)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน  บิดา มารดา)  อย่างละ 1 แผ่น (รับรองความถูกต้อง)

3. รูปถ่ายนักเรียน (รูปปัจจุบัน)  ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 แผ่น

4. รูปถ่ายผู้ปกครอง (บิดา มารดา)  ขนาด 1 นิ้ว  คนละ 1 แผ่น

*****************

แบบฟอร์มสมัครนักเรียน

***กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครนักเรียน

http://vithidham.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Students-Resumes.pdf

ก่อนการ Print เพื่อความชัดค่ะ

Full Screen