ใบสมัครนักเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับสมัคร

วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ยื่นใบสมัคร ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวิถีธรรมฯ
(ฝั่งอนุบาล)

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

เกณฑ์อายุ / จำนวนรับสมัคร

***ชั้นอนุบาลปีที่ 1

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2562 – 15 พ.ค. 2563)

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม)

(เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 2559 – 15 พ.ค. 2560)

 

 

1. ผู้ปกครองต้องร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดทั้งหมด 3 กิจกรรม

1.1 กิจกรรมเปิดบ้าน ( Open House) เข้าร่วม 1 รอบ

รอบที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 25645

รอบที่ 2 วันที่ 23 ธันวาคม 2565

รอบที่ 3 วันที่ 18 มกราคม 2566

รอบเก็บตก วันที่ 31 มกราคม 2566

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 09.00 น. – 12.00 น.

1.2 กิจกรรมฟังบรรยายธรรม (วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร) วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

1.3 กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ (สถานที่ : หอประชุมอเนกประสงค์(ฝั่งมัธยม) โรงเรียนวิถีธรรมฯ) วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

2. ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน (รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวิถีธรรมฯ หรือดาวน์โหลด
ใบสมัครด้านล่าง และดาวน์โหลดในกลุ่มไลน์
)

3. เอกสารการสมัคร (ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร)

1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาทะเบียนบ้านบุตรธิดา จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. รูปถ่ายนักเรียน (รูปปัจจุบัน : แต่งกายเรียบร้อย) ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 แผ่น
6. รูปถ่ายบิดา ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 แผ่น
7. รูปถ่ายมารดา ขนาด 1 นิ้ว   จำนวน 1 แผ่น

*****************

แบบฟอร์มสมัครนักเรียน

***กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครนักเรียน

http://vithidham.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Students-Resumes.pdf

ก่อนการ Print เพื่อความชัดค่ะ

Full Screen