ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนและแบบฟอร์มสมัครนักเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๑. ผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้ปกครองต้องร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดทั้งหมด ๓ กิจกรรม

– กิจกรรมเปิดบ้าน ( Open House)

– กิจกรรมฟังบรรยายธรรม

– กิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่

 

๒. เปิดรับสมัคร

๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

 

๓. ขั้นตอนการสมัคร

๑. กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน(รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวิถีธรรมฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://vithidham.snru.ac.th)

๒. ยื่นหลักฐานการสมัคร ณ ห้องงานบริหารทั่วไป โรงเรียนวิถีธรรมฯ

 

๔. เอกสารการสมัคร

๑. สำเนาสูติบัตร ๑ ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน  บิดา มารดา)  อย่างละ ๑ ฉบับ

๓. รูปถ่ายนักเรียน (รูปปัจจุบัน)  ขนาด ๑ นิ้ว   จำนวน ๑ แผ่น

๔. รูปถ่ายผู้ปกครอง (บิดา มารดา)  ขนาด ๑ นิ้ว  คนละ ๑ แผ่น

 

*****************

แบบฟอร์มสมัครนักเรียน

***กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครนักเรียน

http://vithidham.snru.ac.th/wp-content/uploads/2017/02/Students-Resumes.pdf

ก่อนการ Print เพื่อความชัดค่ะ

ดูขนาดเต็มหน้าจอ