จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย (คน)

นักเรียนหญิง (คน)

รวม (คน)

บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (คน)

บุตร-ธิดาของบุคคลภายนอก (คน)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 17 10

27

13 14
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 9 16

25

7 18
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 11 12

23

7 16
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 12

25

13 12
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 14

24

9 15
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 10 14

24

8 16
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 12

22

7 15
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 12 6

18

4 14

รวมนักเรียนทั้งหมด (คน)

94

96

188

68

120