จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย
(คน)

นักเรียนหญิง
(คน)

รวม
(คน)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ห้องต้นคูน 11 11

22

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ห้องต้นคราม 10 11

21

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ห้องจันทน์กะพ้อ 11 8

19

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ห้องจามจุรี 10 8

18

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ห้องอัญชัน 11 9

20

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ห้องอินทนิล 9 10

19

รวมนักเรียนระดับอนุบาล

62

57

119

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดินเหนียว 14 9

23

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดินร่วน 12 10

22

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 16 10

26

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 15 12

27

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 14 8

22

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 9 14

23

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 10

23

รวมนักเรียนระดับประถม

93

73

166

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4  5

9

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  7  5

12

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 5

10

รวมนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น

16

15

31

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2 1

3

รวมนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

2

1

3

รวมนักเรียนทั้งหมด (คน)

173

146

319