จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย (คน)

นักเรียนหญิง (คน)

รวม (คน)

บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (คน)

บุตร-ธิดาของบุคคลภายนอก (คน)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 11 14

25

8 17
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 17 10

27

13 14
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 10 15

25

7 18
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 13 12

25

8 17
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 12

24

13 11
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9 14

23

9 14
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 10 14

24

8 16
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 11

21

7 14
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 12 6

 18

4 14

รวมนักเรียนทั้งหมด (คน)

103

109

212

77

135