จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย
(คน)

นักเรียนหญิง
(คน)

รวม
(คน)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ห้องต้นคูน 11 8

19

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ห้องต้นคราม 11 8

19

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ห้องจันทน์กะพ้อ 11 9

20

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ห้องจามจุรี 10 10

20

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ห้องอัญชัน 12 8

20

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ห้องอินทนิล 11 8

19

รวมนักเรียนระดับอนุบาล

66

51

117

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 16 10

26

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 15 13

28

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 14 8

22

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9 14

23

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 10

23

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 11 10

21

รวมนักเรียนระดับประถม

78

65

143

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  7  5

12

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  6  6

12

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 5

10

รวมนักเรียนระดับมัธยมตอนต้น

18

16

34

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 3

6

รวมนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

3

3

6

รวมนักเรียนทั้งหมด (คน)

165

135

300