จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย
(คน)

นักเรียนหญิง
(คน)

รวม
(คน)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ห้องต้นคูณ 10  10

20

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  ห้องต้นคราม 11 9

20

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ห้องจันทน์กะพ้อ 12  8

20

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ห้องจามจุรี 11 8

19

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ห้องอัญชัน  18 10

28

รวมนักเรียนระดับอนุบาล

62

45

107

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  15  13

28

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  14  9

23

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  9  15

24

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  13  11

24

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  11  10

21

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  8  14

22

รวมนักเรียนระดับประถม

70

72

142

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  7  6

13

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  7  5

12

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 7 3

10

รวมนักเรียนระดับมัธยม

21

14

35

รวมนักเรียนทั้งหมด (คน)

153

131

284