จำนวนนักเรียนโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

ระดับชั้น

นักเรียนชาย
(คน)

นักเรียนหญิง
(คน)

รวม
(คน)

บุตร-ธิดาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
(คน)

บุตร-ธิดาของบุคคลภายนอก
(คน)

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 19 11

30

17 13
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 11 14

25

10 15
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 16 10

26

13 13
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 10 15

25

7 18
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13 12

25

8 17
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 12

24

13 11
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9 14

23

9 14
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 14

24

8 16
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 11

21

7 14
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 8 3

11

2 9

รวมนักเรียน
ทั้งหมด (คน)

118

116

234

94

140