ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญา

วิถีธรรมเป็นวิถีแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา
ความพอเพียง สร้างคนดี  มีจิตสาธารณะ  และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นองค์กรเครือข่ายแห่งการเรียนรู้
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความสุข ใฝ่เรียนรู้ และเข้าใจชีวิตแบบองค์รวม
ตามหลักธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมดา ความพอเพียง เพื่อความสุขอันยั่งยืนของชีวิตและสังคม

พันธกิจ

๑. พัฒนาผู้เรียน ให้เรียนรู้เต็มศักยภาพของแต่ละคนเป็นองค์รวมตามหลักธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลง และแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๒. พัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีสติสัมปชัญญะ
ร่วมกันทำงานเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตรอย่างสม่ำเสมอ

๓. พัฒนาครอบครัว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา

๔. ประสานความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหน่วยงานในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทั้งด้านข้อมูล วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่

๕. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นกัลยาณมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน

 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขบนวิถีแห่งความพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนวิถีธรรม

**************************************************************************************************************************************************************************