บุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

                                          

                                    นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล                                   อาจารย์อภิญญา หันไชยุงวา

นางยุพิน ศรีชาติ

รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ

คุณครูปฐมวัย

นางสาววิไลรักษ์  ไชยจักร์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย์

ครูประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ

คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
นางสาววิไลรักษ์  ไชยจักร์ นางสาวอรวรรณ  โล่ห์คำ นางสาวเพชรรัตน์  บุญเสนอ
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
นางสาวภัทรปภา  เหมะธุลิน นางสาวก้องนภา  พิชัย นางสาวนฤมล  พ่อพิลา
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
นางสาวมนันยา  ภาคี นางสาวรฐานิษฐ์  แก้วสนิทฐากุล นายปัณฐวิชญ์  รุจนันท์สกุล
คุณครูประถมศึกษา

นางสาวปัญญธารา  ปุญญาอุปถัมภ์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการประถมศึกษา

นายสัญญา  สุวรรณสาร

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน / 

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวจริญา  เชื้อคำเพ็ง

ครูฝ่ายวิชาการ /

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
    คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวสุดารัตน์  สมบัติ

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา

นายพิมุข  อินทรสูต

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

พลศึกษาและสุขศึกษา

นางสาวนิสา  วงศ์ใหญ่

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภูมิปัญญาภาษาไทย

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวพิมพ์พร  ภิญโญ

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

นางสาวอสอฤดี  ผดุงกิจ

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นายธเนษฐ  ก้อนกั้น

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสัญพิชา  โพธิดอกไม้

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดนตรี

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางสาวอนัญพร  แสงสิริวิชโย

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

นายดิสพงษ์  อัมภาผล

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย์

ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ /

กิจกรรมแนะแนว

นายนิวัฒน์  สิงห์โต

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวทิราทิพย์  เดชบรรทม

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภูมิปัญญาภาษาไทย

นายวัชรกรณ์  ฉายพล

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

พลศึกษาและสุขศึกษา

คุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
Miss Celsei  T.Avila

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษา

เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน

นางสาวอภิญญา  เห็มนวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพิศมัย  พานาดา

แม่บ้าน ฝ่ายปฐมวัย


นางวาสนา  พรหมญากุล

ผู้ช่วยครัว ฝ่ายปฐมวัย


นายวินัส  โคตรวิชัย

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

นางปวีณา  เกษวงษา

แม่บ้าน ฝ่ายประถม

นายโภคิน  พลวงศ์ษา

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ฝ่ายประถม