บุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

อาจารย์อภิญญา หันไชยุงวา

ศริญตา ศรีชาติ (ครูแอ๋ว)
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ

คุณครูอนุบาล
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคูณ

อรวรรณ  โล่ห์คำ (ครูแขก)

นฤมล  พ่อพิลา (ครูมล)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคราม

มนันยา  ภาคี (ครูเยลลี่)

ภัทรปภา  เหมะธุลิน (ครูภัท)
 
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องจามจุรี

รฐานิษฐ์  แก้วสนิทรฐากุล (ครูอ๊อด)

ก้องนภา  พิชัย (ครูภา)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ห้องอัญชัน

วิไลรักษ์  ไชยจักร์ (ครูน้อย)
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล

ปัณฐวิชญ์  รุจนันท์สกุล (ครูแก้ว)

เพชรรัตน์  บุญเสนอ (ครูตู่)
 
คุณครูประถม
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นิภาพร  เขจรโมทย์ (ครูตุ้ม)
ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ /
กิจกรรมแนะแนว

ธเนษฐ  ก้อนกั้น (ครูอ้าย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

นิสา  วงศ์ใหญ่ (ครูแพม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

จริญา  เชื้อคำเพ็ง (ครูแจ๋ว)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

พิมุข  อินทรสูต (ครูอ้น)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

สัญญา  สุวรรณสาร (ครูแซม)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน /
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

สุดารัตน์  สมบัติ (ครูเค็ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

พิมพ์พร  ภิญโญ (ครูบี้)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สัญพิชา  โพธิดอกไม้ (ครูพริม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี

อำนาจ ไชยมาศ (ครูแจ็ค)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นิวัฒน์  สิงห์โต (ครูมอส)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

อสอฤดี  ผดุงกิจ (ครูอ้อม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

ดิสพงษ์  อัมภาผล (ครูใหญ่)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
อนัญพร  แสงสิริวิชโย (ครูมามิ)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
 

บุญฤทธิ์ วงค์นรินทร์ (ครูเบียร์)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี

คุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประถม
Celsei  T.Avila (T.Celsei)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

คุณครูมัธยม

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 
ทิราทิพย์  เดชบรรทม (ครูแป้ง)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

อาทิตย์  แสนหูม (ครูอา)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

 

พงษ์พัฒน์ ดาโอภา (ครูแมน)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

อลิสา  ทับพิลา (ครูปุ๋ย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

 

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยม

 

ช่อลดา สัพโส (ครูอ้อย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

วัชรกรณ์  ฉายพล (ครูหนุ่ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน  

อภิญญา  เห็มนวน (ครูปุ้น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จีระพรรณ สอนวงค์ษา (ครูแอ๋ว)
นักวิชาการศึกษา /
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ


จิตราพร พานาดา (ครูอ้อย)
นักวิชาการศึกษา
แม่บ้าน

พิศมัย  พานาดา
แม่บ้าน


วาสนา  พรหมหากุล
แม่บ้าน ฝ่ายอนุบาล
ปวีนา  เกตวงษา
แม่บ้าน ฝ่ายประถม
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่

วินัส  โคตรวิชัย
 

 

 

 

การันต์ อินธิแสน