บุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

อาจารย์อภิญญา หันไชยุงวา

ศริญตา ศรีชาติ (ครูแอ๋ว)
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ
/ครูแนะแนว

คุณครูอนุบาล
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคูณ

ภัทรปภา  เหมะธุลิน (ครูภัท)

พรชิตา จันทะผล (ครูแนน)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคราม

ณัฐวรารินทร์  ไชยจักร์ (ครูน้อย)
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล

ศิริลักษณ์ จางจันทร์ (ครูจอย) 
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องจันทน์กะพ้อ

อรวรรณ  โล่ห์คำ (ครูแขก)

นฤมล  พ่อพิลา (ครูมล)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องจามจุรี
   

มนันยา  ภาคี (ครูเยลลี่)

ก้องนภา  พิชัย (ครูภา)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ห้องอัญชัน

รฐานิษฐ์  แก้วสนิทรฐากุล (ครูอ๊อด)

ปัณฐวิชญ์  รุจนันท์สกุล (ครูแก้ว)
คุณครูประจำศูนย์ EF Center สกลนคร

เพชรรัตน์  บุญเสนอ (ครูตู่)
 
คุณครูประถม – มัธยม
 
 

ช่อลดา สัพโส (ครูอ้อย)
หัวหน้าช่วงชั้นประถม / มัธยม
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (มัธยม)

คุณครูประถม   
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ธเนษฐ  ก้อนกั้น (ครูอ้าย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

สุดารัตน์  สมบัติ (ครูเค็ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

นิสา  วงศ์ใหญ่ (ครูแพม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นิภาพร  เขจรโมทย์ (ครูตุ้ม)
ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ /
กิจกรรมแนะแนว

พิมุข  อินทรสูต (ครูอ้น)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

สัญญา  สุวรรณสาร (ครูแซม)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน /
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

จริญา  เชื้อคำเพ็ง (ครูแจ๋ว)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สัญพิชา  โพธิดอกไม้ (ครูพริม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี

อนัญพร  แสงสิริวิชโย (ครูมามิ)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
พิมพ์พร  ภิญโญ (ครูบี้)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นิวัฒน์  สิงห์โต (ครูมอส)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ดิสพงษ์  อัมภาผล (ครูใหญ่)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
อสอฤดี  ผดุงกิจ (ครูอ้อม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

คุณครูมัธยม

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 

อาทิตย์  แสนหูม (ครูอาร์)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ธนาธิป โสมคำ (ครูฟ้า)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

 

ทิราทิพย์  เดชบรรทม (ครูแป้ง)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

อำนาจ ไชยมาศ (ครูแจ็ค)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

พงษ์พัฒน์ ดาโอภา (ครูแมน)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

อลิสา  ทับพิลา (ครูปุ๋ย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
วัชรกรณ์  ฉายพล (ครูหนุ่ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา
Celsei  T.Avila (T.Celsei)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน
 

อภิญญา  เห็มนวน (ครูปุ้น)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จีระพรรณ สอนวงค์ษา (ครูแอ๋ว)
นักวิชาการศึกษา /
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ


จิตราพร พานาดา (ครูอ้อย)
นักวิชาการศึกษา

พิศมัย  พานาดา
แม่บ้าน


วาสนา  พรหมหากุล
แม่บ้าน

ปวีนา  เกตวงษา
แม่บ้าน


วินัส  โคตรวิชัย
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่
การันต์ อินธิแสน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่