บุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

อาจารย์อภิญญา หันไชยุงวา

ศริญตา ศรีชาติ (ครูแอ๋ว)
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ

คุณครูอนุบาล
  ณัฐวรารินทร์  ไชยจักร์ (ครูน้อย)
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคูน
รฐานิษฐ์  แก้วสนิทรฐากุล (ครูอ๊อด)  นฤมล  พ่อพิลา (ครูมล)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคราม

ภัครดา  เถายะบุตร (ครูเยลลี่)

นิภาพัฒน์ ประพันธ์ (ครูนัท)

คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องจันทน์กะพ้อ
อรวรรณ  โล่ห์คำ (ครูแขก) ณัฐวรารินทร์  ไชยจักร์ (ครูน้อย)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องจามจุรี
   
ก้องนภา  อธิยะ (ครูภา)

ณัฐธิฌา ไชยจักร์ (ครูตาล)

คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ห้องอัญชัน

ปัณฐวิชญ์  รุจนันท์สกุล (ครูแก้ว)

ธัญญานันท์ จางจันทร์ (ครูจอย) 
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ห้องอินทนิล

ภัทรปภา  เหมะธุลิน (ครูภัท)

ปิยะวัลย์ สิงหาคร (ครูเปิ้ล)

คุณครูประจำศูนย์ EF Center สกลนคร

เพชรรัตน์  บุญเสนอ (ครูตู่)
 
คุณครูประถม – มัธยม
 

ช่อลดา สัพโส (ครูอ้อย)
หัวหน้าช่วงชั้นประถม / มัธยม

คุณครูประถม   
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ห้องดินเหนียว

พิมพ์พร  ภิญโญ (ครูบี้)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

อสอฤดี  ผดุงกิจ (ครูอ้อม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ห้องดินร่วน

 

สุดารัตน์  สมบัติ (ครูเค็ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

จีระพรรณ สอนวงค์ษา (ครูแอ๋ว)
นักวิชาการศึกษา /
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

พิมุข  อินทรสูต (ครูอ้น)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา

นิสา  วงศ์ใหญ่ (ครูแพม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นิภาพร  เขจรโมทย์ (ครูตุ้ม)
ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ /
กิจกรรมแนะแนว

ธเนษฐ  ก้อนกั้น (ครูอ้าย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จริญา  เชื้อคำเพ็ง (ครูแจ๋ว)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

ดิสพงษ์  อัมภาผล (ครูใหญ่)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สัญพิชา  โพธิดอกไม้ (ครูพริม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี

นิวัฒน์  สิงห์โต (ครูมอส)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
สัญญา  สุวรรณสาร (ครูแซม)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน /
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
อนัญพร  แสงสิริวิชโย (ครูมามิ)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
 

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

Celsei  T.Avila (T.Celsei)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 

คุณครูมัธยม

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 
ทิราทิพย์  เดชบรรทม (ครูแป้ง)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

ธนาธิป โสมคำ (ครูฟ้า)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

 

อำนาจ ไชยมาศ (ครูแจ็ค)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

วัชรกรณ์  ฉายพล (ครูหนุ่ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา
คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 

อลิสา  ทับพิลา (ครูปุ๋ย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

อาทิตย์  แสนหูม (ครูอาร์)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
 

พงษ์พัฒน์ ดาโอภา (ครูแมน)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน
 

พรทิพย์ โสนันทะ (ครูเปิ้ล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ปวีณา จันทร์เหลือง (ครูนุ๊กนิ๊ก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิตราพร พานาดา (ครูอ้อย)
นักวิชาการศึกษา

จีระพรรณ สอนวงค์ษา (ครูแอ๋ว)
นักวิชาการศึกษา /
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ


วาสนา  พรหมหากุล
แม่บ้าน

กุสุมา โคตรวิชา
แม่บ้าน

อุลัยวรรณ งอนราช
แม่บ้าน

วินัส  โคตรวิชัย
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่
การันต์ อินธิแสน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่