บุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

                                          

                                    นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล                                   อาจารย์อภิญญา หันไชยุงวา

นางยุพิน ศรีชาติ

รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ

คุณครูปฐมวัย

นางสาววิไลรักษ์  ไชยจักร์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย์

ครูประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ

คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑

นางสาววิไลรักษ์  ไชยจักร์

นางสาวก้องนภา  พิชัย

นางสาวนฤมล  พ่อพิลา
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒

นางสาวมนันยา  ภาคี

นางสาวภัทรปภา  เหมะธุลิน

นายปริเยศ  คำชมภู
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
นางสาวอรวรรณ  โล่ห์คำ

 

นางสาวรฐานิษฐ์  แก้วสนิทฐากุล
นางสาวเพชรรัตน์  บุญเสนอ
คุณครูประถมศึกษา

นางสาวปัญญธารา  ปุญญาอุปถัมภ์

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา

นายสัญญา  สุวรรณสาร

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

    คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวพิมพ์พร  ภิญโญ

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ธรรมชาติศึกษา

นางสาวอสอฤดี  ผดุงกิจ

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

นายดิสพงษ์  อัมภาผล

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นางสาวทิราทิพย์  เดชบรรทม

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภูมิปัญญาภาษาไทย

นางสาวสัญพิชา  โพธิดอกไม้

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดนตรี

นายกีรติ  ราชครุฑ

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษา-พลศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

นายธเนษฐ  ก้อนกั้น

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุดารัตน์  สมบัติ

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นางสาวจริญา  ต้นสา

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ธรรมชาติศึกษา

 

นางสาวอนัญพร  แสงสิริวิชโย

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

 

นายนิวัฒน์  สิงห์โต

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา

 

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นายสัญญา  สุวรรณสาร

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

นางสาวนิภาพร  เขจรโมทย์

ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ

และแนะแนว

นายวัชรกรณ์  ฉายพล

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

พลศึกษาและสุขศึกษา

คุณครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
Miss Celsei  T.Avila

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

ฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนเพลินพัฒนา
นายพิมุข  อินทรสูต

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

พลศึกษาและสุขศึกษา

นางสาวนิสา  วงศ์ใหญ่

ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภูมิปัญญาภาษาไทย

สำนักงานโรงเรียนวิถีธรรมฯ 
นางสาวจีระพรรณ สอนวงค์ษา

เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน

นางสาวอภิญญา  เห็มนวน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพิศมัย  พานาดา

แม่บ้าน ฝ่ายปฐมวัย


นางวาสนา  พรหมญากุล

ผู้ช่วยครัว ฝ่ายปฐมวัย


นายวินัส  โคตรวิชัย

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ฝ่ายปฐมวัย

นางปวีณา  เกษวงษา

แม่บ้าน ฝ่ายประถม

นายโภคิน  พลวงศ์ษา

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ฝ่ายประถม