บุคลากรโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายแพทย์สมบูรณ์ จิระวัฒนาสมกุล

อาจารย์อภิญญา หันไชยุงวา

ศริญตา ศรีชาติ (ครูแอ๋ว)
รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวิถีธรรมฯ

คุณครูอนุบาล
  ณัฐวรารินทร์  ไชยจักร์ (ครูน้อย)
หัวหน้าช่วงชั้นอนุบาล
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคูน
รฐานิษฐ์  แก้วสนิทรฐากุล (ครูอ๊อด)
ณัฐธิฌา ไชยจักร์ (ครูตาล)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๑
ห้องต้นคราม
ณัฐวรารินทร์  ไชยจักร์ (ครูน้อย)

ภาวิณี ว่องไวกริยา (ครูรถเมล์)

คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องจันทน์กะพ้อ

อรวรรณ  โล่ห์คำ (ครูแขก)

ศิริลักษณ์ จางจันทร์ (ครูจอย) 
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ห้องจามจุรี
   

ภัทรปภา  เหมะธุลิน (ครูภัท)

ก้องนภา  พิชัย (ครูภา)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ห้องอัญชัน

นฤมล  พ่อพิลา (ครูมล)

ปัณฐวิชญ์  รุจนันท์สกุล (ครูแก้ว)
คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ห้องอินทนิล

มนันยา  ภาคี (ครูเยลลี่)

ปิยะวัลย์ สิงหาคร (ครูเปิ้ล)

คุณครูประจำศูนย์ EF Center สกลนคร

เพชรรัตน์  บุญเสนอ (ครูตู่)
 
คุณครูประถม – มัธยม
 
 

ช่อลดา สัพโส (ครูอ้อย)
หัวหน้าช่วงชั้นประถม / มัธยม

คุณครูประถม   
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ธเนษฐ  ก้อนกั้น (ครูอ้าย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

พิมพ์พร  ภิญโญ (ครูบี้)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

นิสา  วงศ์ใหญ่ (ครูแพม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

นิภาพร  เขจรโมทย์ (ครูตุ้ม)
ประจำกลุ่มการศึกษาพิเศษ /
กิจกรรมแนะแนว

สุดารัตน์  สมบัติ (ครูเค็ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

พิมุข  อินทรสูต (ครูอ้น)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา

อสอฤดี  ผดุงกิจ (ครูอ้อม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จริญา  เชื้อคำเพ็ง (ครูแจ๋ว)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

สัญพิชา  โพธิดอกไม้ (ครูพริม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สัญญา  สุวรรณสาร (ครูแซม)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน /
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

อนัญพร  แสงสิริวิชโย (ครูมามิ)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ดิสพงษ์  อัมภาผล (ครูใหญ่)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
นิวัฒน์  สิงห์โต (ครูมอส)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
 

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

Celsei  T.Avila (T.Celsei)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 

คุณครูมัธยม

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่

 
ทิราทิพย์  เดชบรรทม (ครูแป้ง)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

อำนาจ ไชยมาศ (ครูแจ็ค)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

 

 

อลิสา  ทับพิลา (ครูปุ๋ย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

ธนาธิป โสมคำ (ครูฟ้า)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดนตรี

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 
วัชรกรณ์  ฉายพล (ครูหนุ่ม)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
พลศึกษาและสุขศึกษา

อาทิตย์  แสนหูม (ครูอาร์)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

คุณครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

ศริญตา ศรีชาติ (ครูแอ๋ว)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ครูแนะแนว

ช่อลดา สัพโส (ครูอ้อย)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ (มัธยม)

พงษ์พัฒน์ ดาโอภา (ครูแมน)
ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน
 

พรทิพย์ โสนันทะ (ครูเปิ้ล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ปวีณา จันทร์เหลือง (ครูนุ๊กนิ๊ก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จิตราพร พานาดา (ครูอ้อย)
นักวิชาการศึกษา

จีระพรรณ สอนวงค์ษา (ครูแอ๋ว)
นักวิชาการศึกษา /
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

กุสุมา โคตรวิชา
แม่บ้าน


วาสนา  พรหมหากุล
แม่บ้าน

ปวีนา  เกตวงษา
แม่บ้าน

วินัส  โคตรวิชัย
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่
การันต์ อินธิแสน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารสถานที่