ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

1-6-2553

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลังเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้ตกแต่งห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องอาหาร ห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์โดยรอบไว้อย่างสดใสสวยงาม  ทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย วัดป่าหนองไผ่ โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม และอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย องค์กรภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม Young Executive ผู้ ปกครองนักเรียนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยนำแนวคิดในการบ่มเพราะเยาวชนลูกหลานของโรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นไปในแนวทางของ ๓ ธรรม กล่าวคือ

ธรรมที่ ๑ คือ “ธรรมะ” หมายถึงพระธรรมคำสอนของศาสดาของศาสนาต่างๆ ซึ่งทุกพระองค์ล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี  มีจิตใจที่ดีงาม

ธรรมที่ ๒ คือ “ธรรมชาติ” โดยมีแนวคิดที่จะปลูกฝังให้เด็กๆ รักธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีดุลยภาพและมีความรักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธรรมที่ ๓  คือ “ธรรมดา” โดยมีแนวคิดที่จะปลูกฝังให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างคนธรรมดา  ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับแต่ละคนเป็นคนธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อให้เหนือคนอื่น การเป็นคนธรรมดาก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้

โรงเรียนวิถีธรรมฯ นับเป็นอีกก้าวย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในการเป็นองค์กรเครือข่ายของการจัดการศึกษา  เพื่อการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี  มีจิตใจที่ดีงาม  รู้จักการให้  เรียนและเล่นอย่างมีความสุข  มีความสามารถตามศักยภาพ  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  มีความสามารถตามศักยภาพและเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นความหวังในอนาคต

***************************************************************************************************************************************************