ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

1-6-2553

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลังเก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้ตกแต่งห้องเรียน ห้องกิจกรรม ห้องอาหาร ห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์โดยรอบไว้อย่างสดใสสวยงาม
ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย

โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย วัดป่าหนองไผ่ โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
และอุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง บุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย องค์กรภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม Young Executive
ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยนำแนวคิดในการบ่มเพราะเยาวชนลูกหลานของโรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นไปใน
แนวทางของ ๓ ธรรม กล่าวคือ

ธรรมที่ ๑ คือ “ธรรมะ” หมายถึงพระธรรมคำสอนของศาสดาของศาสนาต่างๆ ซึ่งทุกพระองค์ล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี
มีจิตใจที่ดีงาม

ธรรมที่ ๒ คือ “ธรรมชาติ” โดยมีแนวคิดที่จะปลูกฝังให้เด็กๆ รักธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีดุลยภาพและมีความรัก
ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ธรรมที่ ๓  คือ “ธรรมดา” โดยมีแนวคิดที่จะปลูกฝังให้เด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างคนธรรมดา ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะกับแต่ละคน
เป็นคนธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อให้เหนือคนอื่น การเป็นคนธรรมดาก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้

โรงเรียนวิถีธรรมฯ นับเป็นอีกก้าวย่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการเป็นองค์กรเครือข่ายของการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนา
เด็กให้เป็นคนดี มีจิตใจที่ดีงาม รู้จักการให้ เรียนและเล่นอย่างมีความสุข มีความสามารถตามศักยภาพ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
มีความสามารถตามศักยภาพและเติมโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นความหวังในอนาคต

***************************************************************************************************************************************************