หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวิถีธรรมฯ พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ อายุ ๓-๕ ปี มีระยะเวลาในการเรียน ๓ ปี
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อายุ ๖-๑๑ ปี มีระยะเวลาในการเรียน ๖ ปี ภาคเรียนละ ๒๐ สัปดาห์ มีทักษะที่เป็นจุดเน้น คือ
ทักษะชีวิต และทักษะการคิด โดยมุ่งจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และการมีส่วนร่วมที่เป็นกัลยาณมิตร

เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเต็มศักยภาพ มาตรฐานของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)

การจัดประสบการณ์เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ(Active Learning)
การเรียนแบบร่วมมือ(Co-operative Learning) การสร้างองค์ความรู้(Constructivism) ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based Learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน(Project-based Learning) เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ปลูกจิตสำนึก
ให้ผู้เรียนรักธรรมชาติ สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล มีความเป็นไทย มีจิตสาธารณะและมีความ
พอเพียงครูมีบทบาทในการเป็นผู้ให้ความสะดวก(Facilitator) โดยบูรณาการหลักธรรมสู่กระบวนการเรียนรู้

****************************************************