ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรม

ที่ปรึกษาโรงเรียนวิถีธรรมฯ
อาจารย์ปัญญา  มหาชัย

ประธานที่ปรึกษา

อาจารย์นิกร  สุขปรุง

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมฯ

นายศุภชาติ ยาทองไชย
ประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ผิวงาม
รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตรกรรมการ

นายวิทยา เครือสุคนธ์
กรรมการ

นายเกษม บุตรดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราเทพ เตมีรักษ์กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ศรีหิรัญกรรมการ

อาจารย์เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์
กรรมการ

นายไพวัลย์ สมปอง
กรรมการ


นายกิตติพงศ์ แสนบรรดิษฐ์
กรรมการ

นางส่องแสง อัยวรรณ
กรรมการ

นายปรมินทร์ นิลจินดา
กรรมการ

นายสลัก ลิ่มสอน
กรรมการ

นางยุพิน  ศรีชาติ
กรรมการและเลขานุการ