ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรม

ที่ปรึกษาโรงเรียนวิถีธรรมฯ
1panyaอาจารย์ปัญญา  มหาชัย

ประธานที่ปรึกษา

2nikronอาจารย์นิกร  สุขปรุง

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมฯ
นายนฤทธิ์ คำธิศรี
ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ผิวงาม
รองประธานคณะกรรมการ
7varo

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

กรรมการ

5manu

อาจารย์มนูญ รุดดิษฐ์

กรรมการ

8Kasem

นายเกษม บุตรดี

กรรมการ

นายเศกสรร ชนาวิโชติ

กรรมการ

ร.ท.ศุภชาติ ยาทองไชย

กรรมการ

อาจารย์สมชาย พรหมโคตร

กรรมการ

นางสาวพิชญาดา ธานี

กรรมการ

อาจารย์ธราเทพ เตมีรักษ์

กรรมการ

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

กรรมการ

พญ.ภามณี สายเหมย

กรรมการ

นายโดมฤทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร

กรรมการ

นางนภัตสร แก้วกำพล

กรรมการ

นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น

กรรมการ

นางยุพิน  ศรีชาติ
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอภิญญา เห็มนวน

ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ