ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรม

ที่ปรึกษาโรงเรียนวิถีธรรมฯ
อาจารย์ปัญญา  มหาชัย

ประธานที่ปรึกษา

อาจารย์นิกร  สุขปรุง

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมฯ
นายนฤทธิ์ คำธิศรี
ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  ผิวงาม
รองประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

กรรมการ

นายเศกสรร ชนาวิโชติ

กรรมการ

นายเกษม บุตรดี

กรรมการ

อาจารย์ธราเทพ เตมีรักษ์

กรรมการ

นางสาวพิชญาดา ธานี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ศรีหิรัญ

กรรมการ

นายรัฐพล ฤทธิธรรม

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร

กรรมการ

นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง

กรรมการ

นายศุภชาติ ยาทองไชย

กรรมการ

นายสลัก  ลิ่มสอน

กรรมการ

นายปรมินทร์ นิลจินดา

กรรมการ

นางยุพิน  ศรีชาติ
กรรมการและเลขานุการ