ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนอนุบาล ๑ และวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนอนุบาล ๑ และวันเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 
 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.           กิจกรรมเปิดประตูสู่โรงเรียนวิถีธรรมฯ / พี่อนุบาล ๒ รับน้องอนุบาล ๑
                                          / ลงทะเบียน รับคู่มือผู้ปกครอง นักเรียน
 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.           - อธิการบดีกล่าวเปิดการปฐมนิเทศ
                                          - ประธานกรรมการโรงเรียนวิถีธรรมฯ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง  นักเรียนอนุบาล ๑
                                          -  ครูใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดคู่มือผู้ปกครองและนักเรียน
                                            (นักเรียนอนุบาล ๑ แยกทำกิจกรรมกับครูประจำชั้น)
 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.             เรียนรู้ตามจินตนาการเด็ก โดยกิจกรรมของครูประจำชั้น
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.           พบปะครูประจำชั้น / เรียนรู้ตามมุมต่างๆ
 
๑๔.๓๐ น.                          เสร็จสิ้นกิจกรรม
 
  
หมายเหตุ :    ๑. สำหรับนักเรียนอนุบาล ๒ ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ต้อนรับน้องใหม่
  และเวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป เรียนตามปกติ
 
                     ๒. มีบริการอาหารว่าง และอาหารกลางวัน


วันที่ : 18 ต.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1015

 

ที่อยู่  680  หมู่ 11  โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ / โทรสาร 042-970335